חברת תורהלנד! תקשורת  (להלן: "תורהלנד!" או "החברה") מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותיה. אתר תורהלנד! משמש כשער כניסה לרשת האינטרנט. השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולרים, טכנולוגיית WAP, אינטרנט סלולרי, SMS , טלוויזיה בפס רחב, שידור בלוויינים, ברשתות כבלים,WEB TV פקסימיליה, טלפונים ווידאו לסוגיהם, וכן כל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

בתקנון זה: "תכנים" - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות תורהלנד! ובין אם הוא בבעלות צד ג', המאפשר לתורהלנד! זכות שימוש בו.

תקנון זה מוסיף על יתר התקנונים הפרטניים המופיעים בפורטל תורהלנד!. במקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי תקנון זה לבין תנאי התקנונים הפרטניים האמורים, יגבר האמור בתקנונים הפרטניים על האמור בתקנון כללי זה בכל הקשור לשירותים.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

השימוש באתר

השימוש באתר האינטרנט של תורהלנד! מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.
אנו מגלים דעתנו שכל מה שאנו עושים באתר הינו על מנת לזכות את הרבים ולקרב את אחינו בעם ישראל לאבינו שבשמים, ואין בכך הסכמה לאינטרנט ולגלישה אחרת בו. ידוע שהאינטרנט עם כל האפשרויות שבו יכול להיות כלי הרסני ולדרדר רוחנית את הטובים ביותר שבעם, עם כל זאת, מפני שהרבה מעם ישראל בארץ ובעולם משתמשים בו לתועלתם הגשמית והרוחנית, מצאנו לנכון להוסיף תכנים תורניים נפלאים שמוכחים כמחזקים בעבודת ה' וחבל שלא כולם יוכלו להנות מהם. יהי רצון שה' יצליח דרכנו וכל הגולשים באתר ובאתרים אחרים יזכו להתקרב לאבינו שבשמים ונזכה לקדש שם שמים ברבים.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות החברה, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי תורהלנד! בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

אתר האינטרנט של תורהלנד! מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט של תורהלנד!.

תורהלנד! רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי תורהלנד! בקשר לכך.

תורהלנד! אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי תורהלנד!, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל תורהלנד! או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ו-תורהלנד! לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. תורהלנד! אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

לשימת לבך, תורהלנד! שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר..

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של תורהלנד! ניתן לפנות לנציגים מטעמה בקישור "צור קשר" תורה לנד! תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

תכנים כלכליים

בתורהלנד! תמצא תכנים בנושאים כלכליים, לרבות מידע על שוק ההון, שערי ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב והמניות הישראליות הנסחרות בחו"ל, נתונים מצרפיים אודות חברות ציבוריות, מידע בדבר המסחר במטבע חוץ וידיעות אחרות.

על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה, עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא בתורהלנד!, תיעשה על אחריותך בלבד.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט תורהלנד! - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של תורהלנד! בכתב ומראש. שמה של תורהלנד!, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של תורהלנד!.

על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום בתורהלנד! נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור לתורהלנד! תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום בתורהלנד!, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם בתורהלנד!. במסירת תוכן לפרסום בתורהלנד!, הנך מקנה לה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.


קניות, פרסומות ומידעמסחרי

החברה, וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר תורהלנד! פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. תורהלנד! תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לתורהלנד! אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.

.

תורהלנד! תהא רשאית להציע לך כמשתמש תורהלנד!, מפעם לפעם ובכפוף להסכמתך לכל הוראות תנאי שימוש אלה במלואן וכלשונן, להשתתף במבצעים, חידונים, תחרויות, וכיו"ב, חלקם נושאי פרסים.

הפסקת שימוש ושיפוי

תורהלנד! רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנא�י הסכם זה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים וחסימת IP.

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא תורהלנד!, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר תורהלנד!, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

על הסכם זה, כמו גם על הוראות כל התקנונים ותנאי השימוש האחרים המופיעים באתר תורהלנד!, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב - יפו.

מדיניות הפרטיות באתר "תורהלנד!"

תורהלנד! מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמש באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן ייקראו אתרים אלה, למען הנוחות, "אתרי תורהלנד!" או "האתרים"). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתרים. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת תורהלנד! במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.
.

מאגרהמידע
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של תורהלנד!. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

השימושבמידע
בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. תורהלנד! תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי תורהלנד!, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:
� כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת (אך לא רק) פורומים, משחקים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים.
� כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את תורהלנד! לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
� לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך.
� לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
� כדי להתאים את המודעות שיוצגו לך בעת הביקור באתרי תורהלנד! לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את תורהלנד! לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשמך או בכתובתך.
� תורהלנד! רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי - הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. עם זאת, תורהלנד! לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
� ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
� לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתרי תורהלנד!.
� לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.

מסירת מידע לצד שלישי

תורהלנד! לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
� בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של תורהלנד!, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לתורהלנד! ולצד שלישי המוצגות באתרי תורהלנד!. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר עמך.
� במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרי תורהלנד!, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה תורהלנד! רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
� אם יינתן צו שיפוטי המורה לתורהלנד! למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
� כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין תורהלנד!;
� בכל מקרה שתורהלנד! תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
� אם תורהלנד! תארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

האתרים משתמשים ב"Cookies" ("עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי תורהלנד!. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקשים לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקרים מחדש במדורים באתרי תורהלנד! המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, ו-תורהלנד! נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי תורהלנד! או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתרי תורהלנד! יותאמו להעדפותיך. הואיל וה- Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

אבטחת מידע

תורהלנד! מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי תורהלנד!, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, תורהלנד! לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי תורהלנד! משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. תורהלנד! תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לתורהלנד! לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתרי תורהלנד! - יוסיף להישמר בתורהלנד! על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה תורהלנד! למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לתורהלנד! לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

תורהלנד! רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.

תנאי השימוש בתורהלנד! ספיישל


תורהלנד!  , בעצמה ו/או בשיתוף פעולה עם צדדים שלישיים, עשויה להציע מדי פעם, לך כמשתמש תורהלנד!, בכפוף להסכמתך לכל הוראות תנאי שימוש אלו במלואן וכלשונן, להשתתף במבצעים, חידונים, תחרויות, וכיו"ב, חלקם נושאי פרסים (להלן - "מבצעים"), שיהיו קשורים ליכולת ו/או הידע של המשתתפים. כל מבצע, חידה ו/או תחרות כאמור ילוו ויהיו כפופים להסברים לגבי אופי ותנאי ההשתתפות, אופן בחירת הזוכים על ידי צוות השופטים, הפרסים וההטבות המוצעים (אם בכלל) וכיו"ב.

ההשתתפות בכל מבצע מן המבצעים מעידה על הסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה, ולהסברים הספציפיים לגבי אופי ותנאי ההשתתפות של המבצע הספציפי , ולהסכמת המשתמש לאמור בתנאים ו/או בתקנונים הכלליים ו/או בכל תקנון רלוונטי אחר. תורהלנד! שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה. האחריות המלאה להכרת הוראות תקנון זה כפי שיהיו מעת לעת חלה עליך בלבד. המשך השתתפותך במבצעים מהווה את הסכמתך לכל הוראות התקנון כפי שיהיו במועד השימוש.
אתה מסכים באופן מפורש לכך כי ההשתתפות במבצעים כאמור הינה על אחריותךבלבד וכי בכל מקרה תורהלנד! לא תהיה אחראית לכל הוצאה, עוגמת נפש, הפסד ו/או נזק ישיראו עקיף אשר יגרמו לך בכל הקשור למבצעים.

הוראות תקנון זה כתובות בלשון זכר אך הן מכוונות לגברים ונשים כאחד.

 


1. רישום למבצע

השתתפות במי מן המבצעים כרוכה ברישום למבצע במסגרת אתר תורהלנד!. הרישום כרוך, ביו היתר, במילוי שם המשתמש והסיסמא שלך בתורהלנד! חברים. באם אינך רשום במסגרת תורהלנד! חברים, ביכולתך לבצע רישום. פתיחת חשבון בתורהלנד! חברים ו/או המשך קיומו, מחייבים מסירת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים, כפי שידרשו מעת לעת. שים לב כי תורהלנד! שומרת לעצמה את הזכות להקפיא ו/או לבטל את חשבונך ולסרב לאפשר לך לקחת חלק במי מן המבצעים באם השתתפותך הינה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לתנאים ו/או לתקנונים הכלליים ו/או לכל תקנון רלוונטי אחר ו/או אם הפרטים שמסרת הנם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים ולא תהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין כך.


2. שמירת מידע וחשיפתו; שליחת הודעות ודיוור ישיר

הינך מסכים כי תורהלנד! תשמור כל מידע אישי אודותיך או אודות רישומך למי מן המבצעים במאגרי המידע שלה ו/או של מי מן הצדדים השלישיים המשתפים עימה פעולה בהצעת המבצע אליו נרשמת. אתה מסכים במפורש כי תורהלנד! תחשוף מידע זה ללא קבלת רשות נוספת ממך אם היא מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי:

(1) לציית להוראות כל דין ו/או להגן על זכויותיה של תורהלנד! ו/או מי מטעמה;
(2) לאכוף את הוראות תקנון זה;
(3) לפעול כדי להגן על האינטרסים של מנוייה או של אחרים.

3. תנאי ומועדי המבצעים

אופיו ותוכנו של כל מבצע כמו גם הקריטריונים, התנאים והמועדים הספציפיים לגביו יפורטו במסגרת דפי הרישום וההסבר שילוו כל מבצע ומבצע שיוצע במסגרת תורהלנד! ספיישל.

תורהלנד! שומרת לעצמה את הזכות המלאה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך או לקצר את משך הזמן בו יתקיים מבצע כלשהו, או לבטל לחלוטין מי מן המבצעים, ולך ו/או למי מטעמך לא תעמוד כל טענה ו/או זכות כלפי תורהלנד! ו/או כל צד שלישי אחר בגין ההחלטה כאמור.

חלוקת פרסים ו/או הטבות במסגרת מי מן המבצעים הינה אך ורק עד גמר המלאי שהוקצה לפעילות תחת המבצע כאמור.


4. הודעה לזוכים

ההודעה לזוכים במי מן המבצעים תימסר על פי שיקול דעתה של תורהלנד!, באחד (או יותר) מן האמצעים הבאים: דואר, טלפון, דואר אלקטרוני. מימושו של קופון זכייה שנשלח בדואר האלקטרוני דורש אישור הזכייה על ידי הגולש על פי מקובל בתורהלנד!, כהתניה למימושו.


5. בעלות וזכויות קניין רוחני

תכני תורהלנד! ספיישל והמבצעים, לרבות עיצובם, תוכנם, הטכנולוגיות וכל קניין רוחני שבהם (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר) הינם רכושה הבלעדי של תורהלנד! ו/או מי מטעמה ו/או מי מן הצדדים השלישיים המשתפים פעולה עימה ("זכויות הקניין"). אינך רשאי לעשות כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות הקניין או בזכויות של צד שלישי כלשהו וכל שימוש שאינו בהתאם להוראות תקנון זה מהווה שימוש אסור.


6. הפרת תנאי שימוש

תורהלנד! תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להקפיא ו/או לבטל את החשבון ו/או הרישום שלך למבצע ו/או לשלול את זכותך להשתתף במבצע/ים באם הפרת את תנאי תקנון זה, ו/או תנאי תקנונים ותנאי שימוש אחרים של תורהלנד! (לדוגמא: התנאים הספציפיים של מי מן המבצעים, תקנון תורהלנד! חברים, תנאי השימוש הכללים של אתר תורהלנד! וכו'), אתה תשא באחריות מלאה בגין כל תוצאה, הוצאה ו/או נזק של שימוש בלתי מורשה כאמור, וכמו כן לא תהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי.

7. התקשרויות עם צדדים שלישיים

תורהלנד! אינה, ולא תהיה, אחראית לכל פרסומת הצעה, מבצע, או התקשרות המוצעת על ידי צד שלישי כלשהו באמצעות אתר תורהלנד! ו/או תורהלנד! ספיישל, וכל התקשרות בינך לבין צד שלישי כאמור, תהיה בינך לבין אותו צד שלישי בלבד, ועל אחריותך בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תורהלנד! לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך הנובעים מפעולה ו/או מחדל בקשר לפרסום כלשהו ו/או התקשרות עם צד שלישי כאמור, או מנוכחותו של פרסום כלשהו במסגרת תורהלנד! ספיישל ו/או מי מן המבצעים.

8. זמינות השירות

תורהלנד! אינה מתחייבת שתורהלנד! ספיישל ו/או המבצעים, (לרבות המידע לגבי רישום המשתמשים שנקלט במסגרתם) לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי תורהלנד!, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת, ו-תורהלנד! לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

9. קישורים (links) לאתרים אחרים

יתכן כי  תורהלנד! , תספק תורהלנד! קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ולתורהלנד! אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי תורהלנד! אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי תורהלנד! לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

10. הגבלת אחריות

המבצעים ותכני תורהלנד! ספיישל מסופקים לך כמות שהם (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי תורהלנד! ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמה פעולה בקשר למי מן המבצעים, בגין המבצעים, הוראותיהם, תנאיהם, ניהולם, בחירת הזוכים בהם וכו'.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתה מסכים באופן מפורש לכך שבכל מקרה תורהלנד! לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר יגרמו לך בכל הקשור למבצעים לרבות ומבלי לגרוע: (א) אי תאימות ו/או איכות הפרסים וההטבות המוצעים תחת המבצעים, (ב) אובדן, ו/או שיבוש בנתוני משתמשים שנרשמו למי מן המבצעים (ג) גישה ללא הרשאה או שינוי ללא הרשאה של תכנים או נתונים שלך או כאלו שנשלחו אליך.

11. שיפוי

אתה תשפה את תורהלנד!, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק,
הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט
- עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה או כל זכות צד ג'.


12. תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור נתניה.

13. תקפות הוראות תקנון זה

במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

 
שירים
תהילים קבוצתי
צריבת דיסקים
שמע לפי מרצים
שמע לפי נושאים
מאמרים - פרשת שבוע
תהילים
מקוואות בארץ
גמ''ח
ספריה
תקנון
 
שלח לחבר | הדפס | הוסף למועדפים | מפת אתר | צריבת דיסקים | תקנון | עמוד הבית | צור קשר

DIGIT - בניית אתרים


הרב משה בן משה|הרב אהרון ירחי|הרב אריה מאיר|הרב בצרי|הרב דוד קורן |הרב דניאל זר|הרב חיים שמולביץ|הרב יהודה יוספי|הרב יהודה צדקה|הרב יוסף חיים גבאי|הרב רפאל רובין|הרב ניסים יגן|הרב עובדיה יוסף|הרב עמנואל מזרחי|הרב צבי בן פורת|הרב ראובן אלבז| הרב שי פרי|שכפול דיסקים|סיפורי צדיקים|חינוך ילדים|מוסר|שירים|גמ"ח||אומנות|ספרים|צעצועים במחירי סיטונאות|הדף היומי|הדף היומי לצפייה|דף היומי|| צריבת דיסקים, צריבת דיסק, שכפול דיסקים, הדפסת דיסקים, ייצור דיסקים, שכפול דיסק,שכפול cd, שכפול dvd, צריבת cd, צריבת dvd, ייצור דיסק, יצור דיסקים, הדפסה על דיסקים, דיסקים תורניים,

;